Màn chiếu điện

Màn chiếu điện DALITE 300H (kèm theo Remote)

MSP:

Giá: 35,500,000 (Số lượng >5)

Màn chiếu điện DALITE 250H (kèm theo Remote)

MSP:

Giá: 25,300,000 (Số lượng > 5)

Màn chiếu điện DALITE 160H (kèm theo Remote)

MSP:

Giá: 11,100,000 (Số Lượng > 5)

Màn chiếu điện DALITE 150H (kèm theo Remote)

MSP:

Giá: 7,350,000 (Số Lượng > 5)

Màn chiếu điện DALITE 120H (kèm theo Remote)

MSP:

Giá: 4,100,000 (Số lượng trên 5 cây)

Màn chiếu điện DALITE 96L (kèm theo Remote)

MSP:

Giá: 2,200,000 (Số lượng trên 5 cây)

Màn chiếu điện DALITE 84L (kèm theo Remote))

MSP:

Giá: 1,800,000 (Số lượng trên 5 cây)

Màn chiếu điện DALITE 70L (kèm theo Remote)

MSP:

Giá: 1,500,000 (Số lượng trên 5 cây)